Vetllem per la salut de cada un dels residents a la residència

Cuidem del bon funcionament i de les relacions entre els usuaris.

Adherència al tractament farmacològic i terapèutic de cada resident

La Llar Residència el Maresme és un servei social de règim obert ubicat al centre de Mataró. La seva finalitat és acollir en règim de d’habitatge, i amb caràcter substitutiu del domicili, a persones amb dificultats derivades de la malaltia mental en procés de rehabilitació i d’integració comunitària.

 

La Llar Residència és un dispositiu que treballa des d’un model d’atenció que ofereix una estància residencial capaç de donar diferents solucions a persones diagnosticades d’una malaltia mental . És a dir, es tracta d’un tipus de llar on aquestes persones puguin viure durant un període de temps més o menys llarg, contant amb l’ajuda d’un equip multidisciplinar que potencia les pròpies capacitats.

Objectiu

Entre els objectius principals de la llar, es troben l’enriquir l’autonomia personal i l’adquisició de poder i independència per millorar la seva qualitat de vida, i així facilitar la rehabilitació, la reinserció social i la integració comunitària.

Servei

La Llar Residència ofereix un servei totalment integra a la comunitat, que permet a les persones amb Trastorn Mental viure, en règim de convivència, de forma autònoma però amb el suport i la supervisió necessària per garantir-los una òptima qualitat de vida en un ambient normalitzat.

Flexibilitat

S’ofereix flexibilitat en quant a les possibilitats d’estància, ja que la Llar Residencia permet que la persona pugui residir durant el temps necessari i així donar resposta a les diferents necessitats familiars, personals, socials, etc.

Perfil de les persones usuaries

EL principi fonamental de la Llar Residència és que qualsevol persona hi pugui accedir amb les mateixes condicions,
sense cap discriminació per raó de nacionalitat, gènere, orientació sexual, estat civil, situació familiar,
religió o altres condicions personals o socials.

 


Acceptar l’estància de forma voluntària, inclús en aquells caso en que la persona estigui incapacitada legalment.

Poden desenvolupar activitats de la vida diària , sense un alt grau de dependència.

Tenir entre 18 i 65 anys, o en tot cas majors de 65 anys per una causa degudament justificada.

Residir en qualsevol àmbit territorial.

Tenir un seguiment continuat amb el CSMA (Centre de Salut Mental d’adults).

Estabilitat psicopatològica en el moment de l’ingrès, no presentant conductes destructives o agressives.