Política de privacitat a les XarxesSocials

 

 

Política de privacitat a les XarxesSocialsoficials de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L

 

  1. Informació sobre el responsable del tractament de les dadesallotjades a la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L a la xarxa social

En compliment del que disposa la LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i al ReialDecret 1720/2007, de 21 de desembre, pelquals’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RDLOPD) LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL desitja posar en coneixementdelsusuarisd’aquestaxarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriamentaccedeixen i utilitzen la pàgina oficial deLLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL en la mateixa. L’accés i ús per l’usuarid’aquestapàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L suposa que acceptaexpressamentaquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les sevesdadespersonalssegons el que preveu la mateixa.

 

  1. Dades de menorsd’edat o persones ambdiversitat funcional

L’accés i registre en aquestaxarxa social estàprohibitalsmenors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibitl’accés i úsdelsmenors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL en la mateixa.Per la seva banda, si l’usuariésincapaç, LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL adverteix que serànecessàrial’assistència consentida del titular de la pàtriapotestat o tutela de l’usuari o el seurepresentant legal per a l’accés i úsd’aquestapàgina oficial LLAR RESIDÈNCIA MARESME , SL LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L quedaràexpressament exonerada de qualsevolresponsabilitat que pogués derivar de l’ús de la sevapàgina oficial per menors i incapaçossent dita responsabilitatdelsseusrepresentantslegals en cada cas.

 

  1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L, ambdomicili social alC / DE LA UNIÓ, NUM. 92-94 – 08302 Mataró (Barcelona),ostenta la condició de responsable delsfitxers i tractaments a través delsquals es recullen i emmagatzemen les dadespersonals de l’usuaricom a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL en aquestaxarxasocial, senseperjudicidelstractamentsdelsqualsés responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostrapàgina oficial.

 

  1. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dadespersonalsproporcionadesvoluntàriament per l’usuari a LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL a través de la sevapàgina oficial formaran partd’untractament de dadesresponsabilitat de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL amb la finalitatd’oferirinformació de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitatssocials o qualssevolaltremitjàelectrònic o físic, present o futur, que possibilitirealitzarcomunicaciócomercials, enviament de newsletter a aquellsusuaris que se subscriguin, intercanviarinformacióambLLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL i altresusuaris i establircomunicacióambtercers. Des del moment en quèl’usuariutilitza la presentpàgina oficial presta el seuconsentimentlliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les sevesdadespersonals perLLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL per a la correcta prestaciód’aquestsserveisd’acordamb el que estableix en la present política. L’usuariéslliured’utilitzar la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL en aquestaxarxa social, pel que en cas que l’usuari no estiguid’acordamb el tractament de les sevesdadesambaquestesfinalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les sevesdadespersonals. A través d’aquestapàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L l’usuaripot compartir textos, fotos, vídeos i altretipusd’informació i / o continguts que estaransubjectestant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuariserà responsable que totselscontinguts que publiquirespectin la legislacióvigent, la present política i les Normes de la Plataforma. L’usuariúnicamentpodrà publicar en aquestapàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L dadespersonals, fotografies i informacions o altrescontinguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les qualsostentil’autorització de tercers.

 

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL tindràdret a eliminar de la presentpàgina oficial -de forma unilateral i senseprèviacomunicació ni autorització de l’usuari-qualssevolcontingutspublicats per l’usuariquanl’usuariinfringeixi o vulneri la legislacióvigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

 

  1. Identificaciódelsdestinataris respecte delsquals LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L tinguiprevist la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial deLLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L a la xarxa social podrà ser conegudapelsrestantsusuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i contingutspublicats per l’usuari en la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L en aquestaxarxa social seràobjecte de comunicació de la resta delsusuaris per la pròpianaturalesa del servei.

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigenthagi de realitzar a jutges, tribunals, administracionspúbliques i autoritatscompetents de caràcteradministratiu.

 

  1. Altrestercersprestadors de serveis

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL adverteixl’usuari que aquestaentitatnomésés responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dadesd’acordamb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que recullil’usuari a través de la presentpàgina oficial en aquestaxarxa social, no tenintcaptipus de responsabilitat respecte delstractaments i posteriorsutilitzacions de les dadespersonals que poguessin efectuar-se tantpel titular de la xarxa social com per tercersprestadors de serveis de la societat de la informació que poguessinaccedir a aquestesdades per raó de la prestaciódelsseusserveis o exercici de la sevaactivitat, tercers que estableixinhiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaçosLLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL remetalsusuarisadherits a la presentpàgina oficial.

 

  1. Qualitat de les dades

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL adverteix a l’usuari que, llevatl’existènciad’unarepresentaciólegalmentconstituïda, capusuaripotutilitzar la identitatd’unaaltra persona i comunicar les sevesdadespersonals, de manera que l’usuari en totmomenthaurà de tenir en compte que noméspot proporcionar dadespersonalscorresponents a la sevapròpiaidentitat i que siguinadequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuarihaurà de respectar la privacitat de tercers, siguinaquestsusuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial deLLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L en la mateixa.

 

  1. Exercicidelsdretsd’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L informa a l’usuari de la possibilitatd’exercirelsdretsd’accés, rectificació, cancel·lació i oposiciómitjançantsol·licitud escrita dirigida a LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L ambdomicili social alC / DE LA UNIÓ, NUM. 92-94 – 08302 Mataró (Barcelona) o aquella que la substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquestsefectes, l’interessathauràd’enviar a LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercitajuntamentamb una còpia del seu DNI o documentvàlid en dret que acrediti la sevaidentitat, indicantexpressament el seunomd’usuari a la pàgina oficial de LLAR RESIDÈNCIA MARESME, SL a la xarxa social, per tal d’identificar-lo inequívocament.

 

  1. Una altrainformaciód’interès

LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L podrà modificar i / o substituir en qualsevolmoment la present política que, segonsels casos, substituirà, completarà i / o modificaràl’actualment publicada aquí recollida. Per aixòl’usuarihauràd’accedirperiòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.

L’usuaripot contactar ambLLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següentsdades de contacte: LLAR RESIDÈNCIA MARESME, S.L Domicili:C / DE LA UNIÓ, NUM. 92-94 – 08302 Mataró (Barcelona)

 

E-mail:residenciaelmaresme@hotmail.com

 

Aixímateixl’usuaripot consultar les normes i polítiquespublicadespel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.